duminică, 29 august 2010

Test la clasa a V a, Geografie fizica generală

A. Identificaţi răspunsul corect şi încercuiţi litera corespunzătoare :
1. Subducţia reprezintă :
a. o groapa abisală ( fosă ) ;b. formarea riftului ; c. o scoarţa oceanică nouă ; d. două plăci tectonice una sub cealaltă.
2. Insulele Britanice sunt de natură :
a. coraligenă ; b. vulcanică ; c. continentală ; d. oceanică.
3. Un pas ( trecătoare) reprezintă :
a. zone pe unde se face trecerea ditr-o parte în alta a muntelui ; b. un versant înclinat ; c. poalele muntelui ; d. o zona joasă înconjurată de munţi.
4. Magma este :
a. un jet fierbinte de gaze şi vapori ; b. materia vâscoasă din interior ; c. lava ieşită la suprafaţă ; d. cenuşa rezultată în timpul erupţiilor.
2p.
B. Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă şi completă:
 1. Formele de relief apărute şi prin sedimentare şi prin încreţire se numesc………
 2. Formele de relief apărute prin tocirea munţilor se numesc………
 3. Munţii Carpaţi s-au format ca şi Alpii ,prin procesul de ……..
 4. ,,Cercul de foc’’ apare în jurul Oceanului………
2p
C. Aveţi două coloane, în coloana A sunt definiţii , iar în coloana B sunt termenii geografici corespunzători. Puneţi litera corespunzătoare din coloana B în dreptul cifrelor din coloana A :
A B
….1. forma de relief cu alt. mai mica de 300m a. agenţi externi
….2. ,,gura’’ vulcanului b. coraligene
….3. căldura , îngheţul şi vânturile c. arhipelag
….4. dealuri formate prin încreţire d. crater
….5. insule formate din scheletele unor vieţuitoare e. versant
….6. magmă , lavă , cutremurele f. Subcarpaţi
….7. grupare de insule g. agenţi interni
….8. partea înclinată a unui munte h. câmpia
2p.
D. Localizaţi pe harta de mai jos, următoarele elemente , utilizând un creion roşu pentru a le marca :
 1. Un vulcan din Europa –oricare ( faceţi un triunghi roşu în zona repectivă )
 2. Riftul Atlanticului – o linie roşie continuă ;
 3. Placa Indo -Australiană – încercuiţi-o;
 4. O câmpie – oricare ;+ denumirea ( din America )
 5. Un podiş – oricare + denumirea ( din Asia) 2p.
E. Cu ajutorul hărţii identificaţi şi încercuiţi răspunsul corect :
 1. In zona notată cu E se află : a.o zona cu munţi de încreţire ; b. un lanţ muntos vulcanic ; c. un arhipelag ; d . o zonă cu numeroase golfuri.
 2. Cea mai mare altitudine din munţii notaţi cu cifra 6 este în vârful :
a. Aconcagua ; b. Everest ; c. Mont Blanc ; d. Mc. Kinley.
 1. Munţii care separă Europa de Asia sunt cei notaţi cu :
a.4 ; b. 3 ; c. 5 ; d.2 2p.
F. Identificaţi pe hartă şi scrieţi pe aceasta în cazul punctului 1 şi în spaţiile libere în cazul punctelor 2 şi 3:
 1. numele oceanelor – pe hartă
 2. numele insulelor notate cu A………….., B………….., C………….., D………….., F………….., G…………..
 3. numele lanţurilor muntoase notate cu : 1………….., 2……………, 3………………., 4…………….., 5………………, 6…………… 2p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu